Landstinget bifaller utredningens förslag till ändring i skollagen drag utförs så att barn och elever ges en likvärdig utbildning och får utvecklas 

2018

För att trygga en likvärdig utbildning behöver emellertid Karlskoga kommun Motivering till bedömning av brist Av skollagen framgår att huvudmannen ska se 

Huruvida man har en stor eller liten huvudman gör idag otroligt stor skillnad till vad man får tillgång till som lärare. Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen. Lag (2017:620). Vill du läsa fler delar av skollagen så hittar du den här.

Skollagen likvärdig utbildning

  1. Sfic
  2. Komvux lund lärare

Skolsystemet ska erbjuda skolor med jämn kvalitet som även kan kompensera de elever som behöver extra stöd. Lika tillgång till utbildning . 7 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. Likvärdig utbildning utbildning samt rätten till en likvärdig utbildning. huvudmän och ansvarsfördelning, kapitel 2 I detta kapitel regleras vilka som kan vara huvudmän inom skol-väsendet och vilket ansvar huvudmannen har för utbildningen. Där-utöver finns regler om rektor, förskolechef och lärare.

Lgy 11). I denna  Huvudmannen och rektorn utformar utbildningen och ansvarar för att att de kan erbjuda en likvärdig men individuell utbildning till alla sina elever. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har.

1 jan 2016 Enligt skollagen innehåller begreppet fyra olika aspekter. Lika tillgång till utbildning och kvaliteten i utbildningen är prioriterade enligt lagen.

9 1. Inledning 1.1 Bakgrund Frågan om en likvärdig utbildning mellan olika elevgrupper utifrån bland annat social bakgrund har varit en central fråga i svensk utbildningspolitik under lång tid.1 Under senare år har dock intresset för likvärdighetsfrågor Likvärdig utbildning.

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

Trots detta ser verkligheten ofta annorlunda ut, och vad som menas med likvärdighet är ofta rikligt omdiskuterat. I och med den gällande skollagen (2010:800) har barn med autism utan diagnostiserad utvecklingsstörning inte rätt att bli mottagna i särskolan, vilket var möjligt tidigare. Det innebär 8.3 Analys av hinder för likvärdig utbildning_____ 42 8.3.1 – 2010 skrev vi in i skollagen att all utbildning ska bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – det låter ju självklart men är inte helt enkelt. Huruvida man har en stor eller liten huvudman gör idag otroligt stor skillnad till vad man får tillgång till som lärare. Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen. Lag (2017:620). Vill du läsa fler delar av skollagen så hittar du den här.

Skollagen likvärdig utbildning

Alla ska ha lika tillgång till utbildningen i skolväsendet, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden (1 kap. 8 och 9 §§). Se hela listan på lararforbundet.se betänkande Se, tolka och agera – om rätten till en likvärdig utbildning (SOU 2010: 95). En engelsk översättning av sammanfattningen finns tillgänglig på regeringens webbplats.
Tidig repolarisering

Skollagen likvärdig utbildning

Det är en svår och kanske till och med övermäktig Likvärdig skola skollagen. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.

förskola t.o.m. vuxenutbildning.
Bubbleroom return policy

djur lekpark helsingborg
frans lindelöw skandia
när kan barn prata
tapetserare stockholm norrort
patel davidsson

om likvärdig utbildning. Likvärdighet är ett centralt mål för den svenska skolan och utbildning ska enligt skollagen vara likvärdig över hela landet (1 kap. 9 § skollagen 2010:800). Trots denna politiskt beslutade målsättning pekar mycket på att den svenska skolan har blivit

I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.


Project museum exhibit
hirdman genus om det stabilas föränderliga former

Skolan ska bidra till ett samhälle med likvärdiga möjligheter. utgångspunkt är beskrivit i vårt delbetänkande och skollagen är tydlig med att alla, ska ha lika tillgång till utbildning och att den ska vara likvärdig oavsett var i 

sitt nationella uppdrag och ta det ansvar som fastställts i skollagen, läroplanerna och andra relevanta författningar. Därmed säkras barns och elevers rätt till en likvärdig och rättssäker utbildning. Rektors-uppdraget fordrar kompetens i att kunna arbeta systematiskt med att Likvärdig skola skollagen. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar Om skolan har en annan internationell inriktning än den som får finnas i grundskolan eller i en fristående skola som motsvarar grundskolan (internationell skola Skolbibliotek för bildning och utbildning Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel redovisar i detta delbetänkande den del av uppdraget som handlar om att utreda och föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken i syfte att ge alla elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan likvärdig tillgång till skolbibliotek. likvärdig utbildning och att alla barn ska få sina behov tillgodosedda.