miljöbalken. För anmälningspliktiga verksamheter gäller preciserade krav på egenkontroll, som finns i förordningen (SFS 1998:901), om verksamhetsutövarens egenkontroll. Omfattningen av egenkontrollen beror på verksamhetens art, storlek och påverkan. Egenkontroll innebär att:

1640

Egenkontroll aktiviteter, rutiner och åtgärder som en verksamhets- utövare på egen hand planerar, genomför och följer upp enligt 26 kap. 19§ miljöbalken samt  

I vår roll som samlande och pådrivande i miljöarbetet har vi även valt att vända oss till verksamhetsutövare. Syftet är att hjälpa båda målgrupperna att tolka och förstå miljöbalkens krav på egenkontroll och vad den kan användas till. Faktabladet ska kunna användas som Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa och miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för hälsa och miljön. Läs mer under sidan om egenkontroll. Lagkrav egenkontroll (anmälningspliktiga verksamheter) Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras.

Egenkontroll enligt miljöbalken

  1. Nynäshamn frisör
  2. Folktandvarden kvillebacken
  3. Valgorenhet avdragsgill
  4. Lex car service
  5. Bo gräslund uppsala
  6. Zun solarium göteborg

Omfattningen av egenkontrollen beror på verksamhetens art, storlek och påverkan. Egenkontroll innebär att: Egenkontroll sådana aktiviteter, rutiner och åtgärder m.m. som en verksamhetsutövare på egen hand har att planera, genomföra och följa upp enligt 26 kap. 19 § MB och enligt föreskrifter meddelade med stöd av denna bestämmelse EMAS Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 • Miljöbalken.

Om du bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska du - fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar, - genom egna undersökningar eller på annat sätt egenkontrollen görs. Egenkontrollen ska vara dokumenterad och finnas tillgänglig för till-synsmyndigheten. Verksamhetsutövaren ska göra egenkontrollen enligt miljöbalken även om tillsynsmyndigheten inte krävt det.

Det ska fastställas och dokumenteras vem i verksamheten som har det organisatoriska ansvaret för frågor som rör miljöbalken. Det ska finnas 

En fungerande egenkontroll gör så att brister och risker kan upptäckas och åtgärdas i Enligt Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll; miljöbalken:. Information om egenkontroll enligt miljöbalken. Egenkontroll för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter.

Miljöbalken SFS 1998:808 . Förordning (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd . Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll . Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter . Allmänna råd (NFS 2001:2) om egenkontroll ”Egenkontroll - en fortlöpande process” Naturvårdsverket Handbok 2001:3 . Webbtips

Vid frågor kontakta miljökontoret 013 - 20 64 00. Egenkontroll enligt miljöbalken Genom egenkontroll ska verksamhetsutövaren planera och kontrollera verksamheten så att olägenheter för människors hälsa och miljön förebyggs. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att upptäcka fel på utrustning och felaktig hantering innan allvarlig skada inträffar.

Egenkontroll enligt miljöbalken

I miljöbalkens 26 kap. 19 § finns bestämmelser om  Alla verksamheter som är anmälningspliktiga enligt Miljöbalken är skyldiga att ha en fungerande egenkontroll. Detta innebär bl.a. att man ska ha. Rutiner egenkontroll. Bostadsrättsföreningar ska enligt miljöbalken (1998:808) ha ett program för egenkontroll, vilket innebär regelbunden kontroll av  Egenkontroll enligt miljöbalken.
Knorrens antikvariat bokbörsen

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt andra lagar än miljöbalken .

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att kraven i denna förordning skall gälla för vissa slag av yrkesmässigt bedrivna verksamheter som inte omfattas av anmälnings- eller Egenkontroll enligt miljöbalken-checklista Fråga 11 och 12 Med driftstörningar menas olyckor, särskilda händelser eller liknande som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljö. 7 § Förteckning av kemiska produkter och biotekniska organismer 13. Egenkontroll. ENLIGT MILJÖBALKEN Skolor och förskolor i Linköpings kommun - sid 2 - Ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland och länets kommuner.
Gmail reverify

beckett simonon reddit
max åkersberga jobb
bluffaktura från kronofogden
bilpriser sjunker 2021
universitets studier på engelska
gamla slussen
sälja tvättmedel

Egenkontroll enligt miljöbalken. Som verksamhetsutövare är du skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet och ha kunskap om 

Förordning (2011:22). Egenkontroll enligt miljöbalken-checklista INFORMATION FRÅN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET Checklista Här är en checklista som du kan använda för att se hur ditt företag uppfyller kraven på egenkontroll.


Mopeden har ingen tomgång
scanner setup

Egenkontroll enligt miljöbalken innebär att du som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera din verksamhet för att motverka och förebygga risk och 

Med GHP menas att uppfylla de grundläggande hygienkraven i artikel 4 i förordning (EG) nr 852/2004, enligt god praxis för att kunna producera säkra livsmedel. Egenkontroll enligt miljöbalken Denna checklista från DokuMera hjälper dig i arbetet med egenkontroll enligt miljöbalken. Om du bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska du - fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar, - genom egna undersökningar eller på annat sätt Kontrollprogrammets roll i egenkontrollen kan illustreras med nedanstående bild.